Elektro inštalacije
Izvedba računalniških mrež
Gradbene storitve
Teptanje, ....
Gradbene storitve
Rezanje betona, ....
Avtomatsko zalivanje zelenic
Delo na višini
POLITIKA ZASEBNOSTI
Politika zasebnosti podjetja ELEKTRO INŽENIRING TRAMAR, družba za proizvodnjo, inženiring, servis
in
trgovino d.o.o., Gančani 87, Gančani, 9231 Beltinci, Davčna številka SI: 91656923, Matična številka:
5454832000 (v nadaljevanju: podjetje)
O politiki varstva osebnih podatkov
Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov
Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih
podatkov s strani podjetja ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno
pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba
o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
• kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
• namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s
profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
• posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
• čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
• pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
• pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti
in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo
podatkov Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva
osebnih podatkov, je podjetje ELEKTRO INŽENIRING TRAMAR, družba za proizvodnjo, inženiring,
servis
in trgovino d.o.o., Gančani 87, Gančani, 9231 Beltinci, Davčna številka SI: 91656923, Matična številka:
5454832000.
Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Obdelava na podlagi pogodbe: Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene
obveščanja o novih zapisih na spletni strani, namene neposrednega trženja, namene segmentiranja.
V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne
podatke posameznikov za naslednje namene:
• Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk)
• Telefonsko številko (za namene obveščanja o izvajanju poslovne storitve)
• Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova plačilnih obveznosti - kreiranje in pošiljanje računov)
• Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova plačilnih obveznosti - kreiranje in pošiljanje
računov) .
Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in
prekinitev naročniškega razmerja. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer
nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim
uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov,
ki jih je v soglasju izbral Posameznik.
Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu
obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma
spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer
si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le
na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki
ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem
razmerju Posameznika s podjetjem. Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za
mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje
bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno
zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.
Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora) Podjetje lahko, če je to skladno z
namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje
osebne podatke o posameznikih:
 
• osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje
računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu
vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
• osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu,
ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v
obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z
zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim
obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.
Rok hrambe osebnih podatkov:
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka
zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi
se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja
storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu
lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki
so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.
Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v
vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic
posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.
Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema
zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po
telefonu, na številki _________________ ali na elektronski naslov _________________. Kadar
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se
informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto
Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva
zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno
neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje: zaračuna razumno pristojbino, pri
čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega
ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
• pravico do dostopa do podatkov,
• pravico do popravka,
• pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
• pravico do omejitve obdelave,
• pravico do prenosljivosti podatkov.
Pravica do dostopa do podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v
zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih
informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
• nameni obdelave;
• vrste osebnih podatkov;
• uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti
uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja;
• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev
obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali
obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
• kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim
virom;
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne
informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo.
Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko
podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.
Pravica do popravka:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
 
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih
osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne
podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
• kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
• kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja
nobena druga pravna podlaga;
• kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo
pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
• kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali
slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske
družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more
dati.
Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s
tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov
ali njihove kopije.
Pravica do omejitve obdelave:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo,
kadar:
• Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost
osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva
omejitev njihove uporabe;
• podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov;
• je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca
prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Pravica do prenosljivosti podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z
njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni
podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
• obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi
sredstvi.
Pravica do ugovora:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim
posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na
zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. podjetje preneha obdelovati osebne
podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima
posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega
trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor
neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne
privolitve.
Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na
______________ ali na elektronski naslov _____________, oziroma po pošti na naslov ____________.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo
neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim
krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.
Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja
meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh
zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži
obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v
petih delovnih dneh.
Veljavnost Politike
 
Ta Politika je objavljena na spletni strani ________________ in začne veljati z dnem _____________.
   

ELEKTRO INŽENIRING TRAMAR d.o.o.,Gančani 87, 9231 Beltinci , davčna številka:91656923, identifikacijska številka: SI91656923,

TRR: IBAN SI56 0312 5100 0733 902 (SKB d.d.) 

Politika zasebnosti

© Izdelava in oblikovanje: Matej Vnuk s.p.